duc dong dai baiduc dong dai baiduc dong dai baihut be phot bac ninhhut be phot bac ninhhut be phot tai bac ninhdich vu hut be phot bac ninhhut be phot bac gianghut be phot bac gianghut be phot tai bac giangmua ban nha dat bac ninh
Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Cập nhật: 04/01/2012
Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh
I. Vị trí, chức năng:
Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp  trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, có chức năng nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp và hình thức hoạt động văn hóa – nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền, cổ động trực quan ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, Cung văn hóa, Nhà văn hóa, phong trào văn nghệ quần chúng, công tác tuyên truyền cổ động triển lãm để phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật trên địa bản tỉnh.
 Tổ chức hoạt động văn hóa – văn nghệ tổng hợp phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bản tỉnh, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng.
  Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
 Trung tâm Văn hóa tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 83 đường Nguyễn Du, thành phố Bắc Ninh.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (kể cả xếp hạng) đối với Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; kế hoạch chương trình liên kết giúp đỡ các Cung văn hóa, Nhà văn hóa, các ngành và đoàn thể quần chúng trong khi thực hiện nghiệp vụ trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình nghiệp vụ văn hóa tuyên truyền ở cơ sở, tổng kết các phương pháp công tác tiên tiến, phổ biến hướng dẫn các phương pháp trong nghiệp vụ văn hóa cơ sở. Sáng tác các mẫu tranh cổ động, hướng dẫn xây dựng các cụm tuyến cổ động, pa no, áp phích, khẩu hiệu, băng vượt đường, biên tập phổ biến các tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật quần chúng.
 3. Cụ thể hóa các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở cho phù hợp với địa phương, biên soạn các chwong trình, tài liệu huấn luyện nghiệp vụ, nội dung tuyên truyền cổ động,, chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng, biên tập phổ biến các tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật quần chúng ;
 4. Khai thác kế thừa phát huy các giá trị của di sản Văn hóa Qua họ Bắc Ninh và các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống khác góp phần duy trì, bảo tồn và phát triển, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bản tỉnh.
 5. Tổ chức các cuộc sáng tác; liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền, tổ chức các lễ hội truyền thống và hiện đại.
 6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, các hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, tuyên truyền, cổ động, triển lãm ở cơ sở. Mở các lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng quần chúng về sáng tạo và hưởng thụ văn hóa – nghệ thuật; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các Nhà văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật cơ sở.
 7. Tổ chức hoạt động văn hóa – nghệ thuật, các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan tại Trung tâm hoặc lưu động, bằng các loại hình văn hóa – nghệ thuật tổng hợp để tuyên truyền rộng rãi, chính xác, nhanh nhạy, kịp thời và có hiệu quả thiết thực tới mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tỉnh...Định hướng và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, trình độ cảm thụ văn hóa – nghệ thuật, tiếp nhận thông tin mới và đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa – nghệ thuật của quảng đại quần chúng nhân dân theo kế hoạch và yêu cầu của Lãnh đạo Sở, yêu cầu của tỉnh.
 8. Tổ chức khảo sát, tham quan trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa – nghệ thuật  quần chúng với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc. Tổ chức sinh hoạt của các nhóm sở thích, câu lạc bộ và các hoạt động vui chơi giải trí khác tại Trung tâm.
 9. Tổ chức các loại hình dịch vụ văn hóa – nghệ thuật, thông tin cổ động, quản cáo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; liên kết với các cơ quan, đoàn thể quần chúng, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đảm bảo tính giáo dục tư tưởng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng nguồn thu bổ sung kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ và góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức người lao động trong cơ quan theo quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cấp có thẩm quyền.
 11. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở và pháp luật về quản lý, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức, lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
 12. Quản lý, sử dụng, tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở và cấp có thẩm quyền giao.

Top
Video clip
Khách đến chơi nhà
Tiện ích
Thời tiết
  • Sơn La
  • Hải Phòng
  • Hà Nội
  • Vinh
  • Đà Nẵng
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • TP HCM
Tỷ giá
 
Giá vàng
 

bạt phủ xe ô tô

may chan doan

máy đọc lỗi ô tô

vệ sinh kim phun xăng điện tử

máy quét lỗi ô tô

lap dat may tinh van phong game net wifi tplink gia re ,linh phu kien may tinh. ,ban buon ban le linh phu kien may tinh ,may tinh de ban gia re ,Game Net bootrom ,thiet bi mang van phong , Camera giam sat ,linh kien may tinh ,phu kien may tinh ,Laptop - linh kien , phu kien , bo chuyen day tin hieu , thiet bi luu tru phu kien ,thiet bi phu kien